fbpx

Motivacija i učenje

U okviru časova psihologije učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” razgovarali su sa nastavnicom o tome koliko su motivisani za učenje. Šta ih motiviše da uče? Koliko su zainteresovani za učenje? Da li im se nekada uči, a nekada ne? To su mnoga su pitanja na koje su učenici tokom časa dobili odgovore. Motivi za učenje su unutrašnji pokretači koji nagone na aktivnost, istrajnost i ostvarivanje postavljenih ciljeva. Način angažovanja u učenju može proizilaziti iz više motiva: pritisak roditelja, želja za isticanjem i dokazivanjem, iščekivanje pohvale i nagrade itd. Jače motivisani učenici brže napreduju i postižu bolje rezultate od slabije motivisanih. Mnogi učenici ne postižu dobar uspeh u učenju baš zbog nedostatka pravilne motivacije za učenje.

Motivacija za učenje može biti unutrašnja i spoljašnja. 

Unutrašnja motivacija je pravilna jer tada učenik uči da bi naučio. Tu je prisutan interes pojedinca da nauči i tada postignuti uspeh u učenju predstavlja vlastitu nagradu. S druge strane, spoljašnja motivacija leži izvan same aktivnosti učenja i predstavlja sredstvo da se postigne neki cilj. Učenici Srednje škole i gimnazije “Arhimed” aktivno su učestvovali u obradi ove nastavne teme dajući različite primere za motivaciju.

Učenik uči samo zato da bi dobio novčanu nagradu ili neko društveno priznanje. Interesovanje je međutim, najkorisniji motiv za učenje. Ako učimo sadržaje za koje pokazujemo interesovanje, dva puta brze se koncentrišemo, veoma lako ih pamtimo i teško zaboravljamo. Interes i volja za učenjem određenog predmeta pojačava se većim proširenjem znanja iz tog predmeta, a ovakve teme na časovima psihologije sigurno

Vaš psiholog